MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

 • MADDE 1 – TARAFLAR 

1.1 SATICI

Ünvanı DÖRT MEVSİM DOĞADA SEYAHAT TURİZM ANONİM ŞİRKETİ
Adresi Kanlıca Mah. Hacı Muhittin Sk. No: 3 İç Kapı No: 1 Beykoz / İstanbul
Telefon
E-posta

 

1.2 ALICI

Ad-Soyad
T.C. Kimlik No
Adress
Telefon
E-posta

Bundan böyle; SATICI ve ALICI, birlikte “TARAFLAR” ve ayrı ayrı “TARAF” olarak anılacaktır.

 • MADDE 2 – KONU

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin (“Sözleşme”) konusu, ALICI’nın “https://dortmevsimdogada.com” web sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen hizmetin satışı ve ifası ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince TARAFLAR’ın hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

 • MADDE 3 – SÖZLEŞME KONUSU HİZMET

Elektronik ortamda satın alınan hizmetin tanımı, program başlığı/paket adı, niteliği, şekli, sunuluşu, tarihi, güzergahı, rehberi/eğitmeni, tüm vergiler dahil satış bedeli, ödeme şekli, temel özellikleri ve diğer hususlar “https://dortmevsimdogada.com” adresinde belirtilmiştir.

Açıklama
KDV Dahil Fiyatı
Ara Toplam
Ödeme Şekli Toplam (KDV Dahil) 

 

“https://dortmevsimdogada.com” adresinden şu anda yaptığınız rezervasyon sayfasındaki fiyatı ve şartlarını peşinen kabul etmiş bulunuyorsunuz.

 • MADDE 4 – CAYMA HAKKI

SATICI ile ALICI arasında elektronik ortamda kurulacak Sözleşme, Yönetmelik’in 15. Maddesinde sayılan sözleşmelerden olup cayma hakkı alttaki şartlara tâbidir:

 • Sözleşme’de 14 (ondört) günlük süre İmza Tarihi’nden itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, ALICI’nın onayı ile hizmetin ifasına başlanan sözleşmede cayma hakkı kullanılamaz. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ ya aittir. ALICI, işbu Sözleşme’yi kabul etmekle, cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.
 • Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde SATICI’ ya iadeli taahhütlü posta, faks veya eposta ile yazılı bildirimde bulunulması ve yönetmelikte düzenlenen “Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler” hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır.
 • Günübirlik/hafta sonu …..etkinliklerinde … gün öncesine kadar yapılan iptallerde hizmet/satış bedeli başka bir etkinliğe aktarılabilir. …. gün kala yapılan iptallerde bedel iadesi ve başka bir etkinliğe aktarma mümkün değildir.
 • İptal/cayma durumunda katılımcıların e-posta olarak ya da …. numaralı telefona detayları ve dayanaklarını SMS veya diğer yazılı yöntemlerle bildirmeleri gerekmektedir.

 • MADDE 5 – GENEL HÜKÜMLER

5.1. ALICI, “https://dortmevsimdogada.com” sitesinde Sözleşme konusu hizmetin temel nitelikleri, tüm vergiler dahil satış fiyatı ve ödeme şekli ile ifaya, ifanın gerçekleştirileceği süreye ve SATICI’nın tam ticari unvanı, açık adresi ve iletişim bilgilerine ilişkin ön bilgileri okuyup doğru ve eksiksiz bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli onayı verdiğini ve işbu Sözleşme’nin elektronik ortamda onayı ile beraber ödeme yükümlülüğünün doğduğunu bildiğini kabul ve beyan eder. “https://dortmevsimdogada.com” web sitesindeki ödeme sayfasında yer alan ön bilgilendirme formu, satışa ilişkin fatura ve diğer yazılı bildirimler işbu Sözleşme’nin ayrılmaz parçalarıdır.

5.2. SATICI tarafından daha önce imzalanmış bulunan işbu iki nüsha Sözleşme ALICI tarafından elektronik ortamda imzalanarak kabul edilmiş olup, bir nüshası ALICI’nın elektronik posta adresine gönderilecektir.

5.3. Ödemeler kredi kartı, EFT veya havale yöntemlerinden birisi kullanılarak yapılabilir.

5.4. Listelenen ve siteden ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve taahhütler güncelleme yapılıncaya ve değiştirilinceye kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir. Bu aşamalardan ve sürelerden sonra SATICI tarafından işbu formda verilen bilgi ve vaatlerle bağlı kalınmadığı ihtar olunur.

5.5. SATICI tarafından satışı yapılan hizmete katılım aşağıda belirtilen koşullara tâbidir:

 • Rezervasyonların kesinleşebilmesi için hizmet bedelinin tamamının ödenmiş olması gerekmektedir.
 • SATICI çevre, doğa, ulaşım, hava koşullarından ve beklenmeyen zorunlu hallerden dolayı hizmet/etkinlik içeriğini değiştirebilir.
 • Hizmet/etkinlik süresince fotoğraf çekimi ve fotoğrafların anlık ve/veya belli bir süre boyunca sosyal medyada yayınlanması Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla SATICI’nın insiyatifinde olup, ALICI bu durumu peşinen kabul eder.
 • ALICI hizmet almaya başlayıp, bitiş süresinden önce ayrılması veya süreci sona erdirmesi halinde SATICI’ya ödediği bedelin iadesini talep edemeyeceğini ve herhangi bir bedel iadesi olmayacağını, verilen hizmetin niteliği sebebiyle cayma ve iptal koşullarının mümkün olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • İhtiyâri olarak kullanılmayan hizmetlere dair bedeller iade ve mahsup edilemez. Hizmetler ile ilgili akış ve planlama durum ve şartlara göre değişiklik gösterebilir.
 • Hizmet kapsamında belirtilmemiş, 3.kişi şahıslar/firmalar tarafından sunulan ekstra ürün ve hizmetlere dair ücretleri karşılama sorumluluğu ALICI’ya aittir ve SATICI’nın bu ücret ve giderleri karşılama sorumluluğu bulunmamaktadır.
 • Gereken hallerde içerik değişikliği yapılabilir.
 • ALICI hizmet/program dahilinde olmayan durumlara ilişkin herhangi bir talepte bulunamayacağını kabul ve beyan eder.
 • ALICI, fatura bilgilerini SATICI’ya bildirmekle yükümlüdür. Fatura müşteri talep ettiği taktirde hizmet gerçekleştikten sonra E-fatura veya E-arşiv olarak yollanabilecektir.

5.6. SATICI, haklı bir sebebe dayanmak, Sözleşme’den doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle benzer nitelikte ve fiyatta farklı bir hizmet imkânı sağlayabilir.

5.7. SATICI’nın, sipariş konusu hizmet ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı hallerde bu durumu öğrendiği tarihten itibaren en geç 10 (on) gün içinde ALICI’ya yazılı olarak bildirmesi ve varsa teslimat masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç 10 (on) iş günü içinde iade etmesi zorunludur.

5.8. Sözleşme konusu hizmetin ifası için işbu metnin/sözleşmenin elektronik ortamda onaylanması veya tercihen imzalı nüshasının SATICI’ya ulaştırılmış olması ve bedelinin

ALICI’nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması zorunludur. Herhangi bir nedenle hizmet bedeli ödenmez ve/veya SATICI’nın hesaplarına geçmez ise, SATICI hizmetin ifası yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

5.9. Satış onayının yapıldığı tarihte, mevcut olmayan veya öngörülmeyen mücbir sebeplerin, doğal afetlerin, toplumsal olayların, uluslararası ilişkilerin, teknik arızaların, grev ve protesto gibi olumsuz nedenlerin varlığından dolayı SATICI’nın edimini yerine getirememesi halinde herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır. SATICI mücbir sebepler nedeni ile Sözleşme konusu hizmeti süresi içinde ifa edemez ise, durumu ALICI’ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI’nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 (on) iş günü içinde hizmeti satın aldığı tarihteki ödeme şekli ve süresi (nakden, defaten veya vadeler halinde) dikkate alınarak iade edilir. Mücbir sebebin 15 (onbeş) günden fazla sürmesi halinde taraflardan her biri sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetme hakkına sahip olacaktır.

5.10. Toplu ve/veya grupla yapılan etkinliklere yeterli katılım sağlanamadığı durumda SATICI erteleme ya da iptal etme hakkına sahiptir. İptal bildirimleri ALICI’nın bildirmiş olduğu e-posta adresine veya yazılı haberleşme özelliği bulunan telefonuna yazılı olarak yapılacaktır.

5.11. ALICI iş bu metnin ve sözleşmenin imzalanması ile hizmetin sağlanmasına ve satışa ilişkin tüm şartları kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.

5.12. 18 yaşından küçüklerin ebeveynleri (yasal temsilcileri) ile birlikte yaptığı etkinlikler esnasında muhtemel kaza ve olaylardan doğacak zarar ve sonuçlardan bizzat kendileri (ebeveyn/yasal temsilciler) sorumludur. Bunlarla ilgili olarak ALICI, SATICI’nın hiçbir sorumluluğu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.13. 18 yaşından küçüklerin yeme-içme, giyinme, barınma, korunma ve diğer tüm gereksinimleri ebeveynlerine (yasal temsilcilerine) aittir.

5.14. SATICI’nın, ALICI tarafından siteye kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla ALICI’ya ulaşma hakkı bulunmaktadır. ALICI, işbu sözleşmeyi kabul etmekle SATICI’nın kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.

5.15. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, SATICI’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları, SATICI’nın ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

5.16. SATICI’ya ait internet sitesinin üzerinden, SATICI’nın kendi kontrolünde olmayan ve/veya başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/veya işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler ALICI’ya yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konulmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememekte ve link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir garanti niteliği taşımamaktadır.

 • MADDE 6 – BORÇLUNUN TEMERRÜDÜ

ALICI’nın temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın oluşan zarar ve kayıplarını ödemeyi kabul eder. ALICI’nın temerrüdünün SATICI’nın kusurundan kaynaklandığı hallerde ALICI herhangi bir zarar ve ziyan talebini karşılamak mecburiyetinde olmayacaktır.

 • MADDE 7 – İHTİLAF HALİNDE BAŞVURU USULÜ VE YETKİLİ KURUMLAR

7.1. ALICI, satın aldığı hizmetlerle ilgili talep ve şikayetlerini SATICI’nın yukarıda belirtilmiş olan e-posta adresine iletebilir.

Haklı talep ve şikayetlerin derhal çözümlenmesi için SATICI elinden gelenin en iyisini yapacağını taahhüt etmekle birlikte sorunun çözümlenememesi halinde;

7.2. ALICI, aynı zamanda 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde tüketici sıfatını taşıyor ise; tüm başvurularını 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkında Kanunun ilgili maddeleri gereğince ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde, tüketicilerin hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine yapabilirler. Tüketici sıfatına haiz olmayan ALICI’lar bakımından Türk Ticaret Kanunu ve T.Borçlar Kanunu hükümleri çerçevesinde yasal yollara müracaat söz konusu olacaktır. Bu durumda yetkili mahkeme İstanbul Anadolu Mahkemeleridir.

 • MADDE 8 – TÜKETİCİNİN HAKLARI

8.1. Hizmetin ayıplı ifa edildiği durumlarda ALICI, hizmetin yeniden görülmesi, ayıp oranında bedelden indirim veya Sözleşme’den dönme haklarından birini sağlayıcıya/satıcıya karşı kullanmakta serbesttir. SATICI sorumluluğu üstlenmesi halinde ALICI’nın tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür. Seçimlik hakların kullanılması nedeniyle ortaya çıkan tüm masraflar SATICI tarafından karşılanır.

8.2. ALICI’nın Sözleşme’den dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını seçtiği durumlarda, ödemiş olduğu bedelin tümü veya bedelden indirim yapılan tutar, hizmetin satın alındığı tarihteki ödeme şekli ve süresi dikkate alınarak ALICI’ya iade edilir.

8.3. Hizmetin yeniden görülmesinin seçildiği hâllerde, hizmetin niteliği ve ALICI’nın bu hizmetten yararlanma amacı dikkate alındığında, makul sayılabilecek bir süre içinde ve tüketici için ciddi sorunlar doğurmayacak şekildeki talep SATICI tarafından yerine getirilir. Bu süre talebin SATICI’ya yöneltilmesinden itibaren otuz günü geçemez.

 • MADDE 9 – YÜRÜRLÜK

ALICI, Site üzerinden verdiği siparişe ait ödemeyi gerçekleştirdiğinde işbu sözleşmenin tüm şartlarını kabul etmiş sayılır. SATICI, siparişin gerçekleşmesi öncesinde işbu sözleşmenin sitede

ALICI tarafından okunup kabul edildiğine dair onay alacak şekilde gerekli yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.

DÖRT MEVSİM DOĞADA SEYAHAT TURİZM ANONİM ŞİRKETİ ALICI